Структура управління Центру являє собою сукупність органів управління, а саме:
– Загальні збори членів Центру
– Рада Центру
– Правління Центру

“Загальні збори” є вищим органом управління Центру. Право голосу мають всі члени Центру, які присутні на загальних зборах особисто або в особі їх повноважних представників. Кожен член Центру має право вимагати розгляду питання на загальних зборах.

“Рада” керує справами Центру в період між загальними зборами. Рада складається з трьох членів, які обираються загальними зборами Центру. Раду очолює голова ради, який обирається з числа членів ради та керує його роботою.

“Правління” є колегіальним виконавчим органом Центру. До компетенції правління відносяться всі питання поточної діяльності Центру, крім тих, які входять до компетенції загальних зборів чи ради Центру. Кількість членів правління визначається радою Центру та не повинна перевищувати 9 осіб. Правління підзвітне загальним зборам і раді Центру та організовує виконання їх рішень. Роботою правління керує голова правління. Члени правління Центру, а також голова правління Центру обираються радою Центру.